Download references

Open Access

In-plane optical anisotropy of InAs/GaSb superlattices with alternate interfaces

Shujie Wu, Yonghai Chen*, Jinling Yu, Hansong Gao, Chongyun Jiang, Jianliang Huang, Yanhua Zhang, Yang Wei and Wenquan Ma

Nanoscale Research Letters 2013, 8:298  doi:10.1186/1556-276X-8-298

Include


Format