Download references

Open Access Open Badges

Gold nanoarray deposited using alternating current for emission rate-manipulating nanoantenna

Jiancai Xue, Qiangzhong Zhu, Jiaming Liu, Yinyin Li, Zhang-Kai Zhou*, Zhaoyong Lin, Jiahao Yan, Juntao Li and Xue-Hua Wang*

Nanoscale Research Letters 2013, 8:295  doi:10.1186/1556-276X-8-295

Include


Format