Download references

Open Access Open Badges

Single-crystalline δ-Ni2Si nanowires with excellent physical properties

Wen-Li Chiu, Chung-Hua Chiu, Jui-Yuan Chen, Chun-Wei Huang, Yu-Ting Huang, Kuo-Chang Lu, Cheng-Lun Hsin*, Ping-Hung Yeh and Wen-Wei Wu*

Nanoscale Research Letters 2013, 8:290  doi:10.1186/1556-276X-8-290

Include


Format