Open Access Highly Accessed Nano Express

Enhanced photoluminescence from porous silicon nanowire arrays

Chunqian Zhang, Chuanbo Li*, Zhi Liu, Jun Zheng, Chunlai Xue, Yuhua Zuo, Buwen Cheng and Qiming Wang

Nanoscale Research Letters 2013, 8:277  doi:10.1186/1556-276X-8-277

Accesses  

  • Last 30 days: 69 accesses
  • Last 365 days: 1571 accesses
  • All time: 1571 accesses

Cited by