Download references

Open Access Open Badges

Studies of single-walled carbon nanotubes-induced hepatotoxicity by NMR-based metabonomics of rat blood plasma and liver extracts

Bencheng Lin, Huashan Zhang, Zhiqing Lin, Yanjun Fang, Lei Tian, Honglian Yang, Jun Yan, Huanliang Liu, Wei Zhang and Zhuge Xi*

Nanoscale Research Letters 2013, 8:236  doi:10.1186/1556-276X-8-236

Include


Format