Open Access Nano Express

Studies of single-walled carbon nanotubes-induced hepatotoxicity by NMR-based metabonomics of rat blood plasma and liver extracts

Bencheng Lin, Huashan Zhang, Zhiqing Lin, Yanjun Fang, Lei Tian, Honglian Yang, Jun Yan, Huanliang Liu, Wei Zhang and Zhuge Xi*

Nanoscale Research Letters 2013, 8:236  doi:10.1186/1556-276X-8-236

Accesses  

  • Last 30 days: 63 accesses
  • Last 365 days: 1430 accesses
  • All time: 1430 accesses