Download references

Open Access Open Badges

The cytotoxicity evaluation of magnetic iron oxide nanoparticles on human aortic endothelial cells

Gaoyuan Ge, Hengfang Wu, Fei Xiong, Yu Zhang, Zhirui Guo, Zhiping Bian, Jindan Xu, Chunrong Gu, Ning Gu, Xiangjian Chen* and Di Yang*

Nanoscale Research Letters 2013, 8:215  doi:10.1186/1556-276X-8-215

Include


Format