Download references

Open Access

Plasmon-mediated resonance energy transfer by metallic nanorods

Yi-Cong Yu, Jia-Ming Liu, Chong-Jun Jin and Xue-Hua Wang*

Nanoscale Research Letters 2013, 8:209  doi:10.1186/1556-276X-8-209

Include


Format