Download references

Open Access

Strong Eu2+ light emission in Eu silicate through Eu3+ reduction in Eu2O3/Si multilayer deposited on Si substrates

Leliang Li, Jun Zheng*, Yuhua Zuo, Buwen Cheng and Qiming Wang

Nanoscale Research Letters 2013, 8:194  doi:10.1186/1556-276X-8-194

Include


Format