Download references

Open Access

Comparison of taurine, GABA, Glu, and Asp as scavengers of malondialdehyde in vitro and in vivo

Yan Deng*, Wei Wang, Pingfeng Yu, Zhijiang Xi, Lijian Xu, Xiaolong Li and Nongyue He*

Nanoscale Research Letters 2013, 8:190  doi:10.1186/1556-276X-8-190

Include


Format