Download references

Open Access Highly Accessed

A self-powered UV photodetector based on TiO2 nanorod arrays

Yanru Xie, Lin Wei, Guodong Wei, Qinghao Li, Dong Wang, Yanxue Chen*, Shishen Yan, Guolei Liu, Liangmo Mei and Jun Jiao

Nanoscale Research Letters 2013, 8:188  doi:10.1186/1556-276X-8-188

Include


Format