Download references

Open Access

Efficient biocatalyst by encapsulating lipase into nanoporous gold

Xiaoyu Du, Xueying Liu, Yufei Li, Chao Wu, Xia Wang* and Ping Xu

Nanoscale Research Letters 2013, 8:180  doi:10.1186/1556-276X-8-180

Include


Format