Download references

Open Access Open Badges

Gemcitabine-loaded albumin nanospheres (GEM-ANPs) inhibit PANC-1 cells in vitro and in vivo

Ji Li, Yang Di, Chen Jin*, Deliang Fu, Feng Yang, Yongjian Jiang, Lie Yao, Sijie Hao, Xiaoyi Wang, Sabin Subedi and Quanxing Ni

Nanoscale Research Letters 2013, 8:176  doi:10.1186/1556-276X-8-176

Include


Format