Download references

Open Access Open Badges

The ion implantation-induced properties of one-dimensional nanomaterials

Wen Qing Li, Xiang Heng Xiao*, Andrey L Stepanov, Zhi Gao Dai, Wei Wu, Guang Xu Cai, Feng Ren and Chang Zhong Jiang*

Nanoscale Research Letters 2013, 8:175  doi:10.1186/1556-276X-8-175

Include


Format