Download references

Open Access

Ferromagnetism in sphalerite and wurtzite CdS nanostructures

Zhaolong Yang, Daqiang Gao, Zhonghua Zhu, Jing Zhang, Zhenhua Shi, Zhipeng Zhang and Desheng Xue*

Nanoscale Research Letters 2013, 8:17  doi:10.1186/1556-276X-8-17

Include


Format