Download references

Open Access

A simple additive-free approach for the synthesis of uniform manganese monoxide nanorods with large specific surface area

Mingtao Zheng, Haoran Zhang, Xuebin Gong, Ruchun Xu, Yong Xiao, Hanwu Dong, Xiaotang Liu and Yingliang Liu*

Nanoscale Research Letters 2013, 8:166  doi:10.1186/1556-276X-8-166

Include


Format