Download references

Open Access

Highly potent silver-organoalkoxysilane antimicrobial porous nanomembrane

Sirajo Umar, Yuanfeng Liu, Yiguang Wu, Guangtao Li, Jiabo Ding, Runsong Xiong and Jinchun Chen*

Nanoscale Research Letters 2013, 8:164  doi:10.1186/1556-276X-8-164

Include


Format