Download references

Open Access Open Badges

Multi-scale numerical simulations of thermal expansion properties of CNT-reinforced nanocomposites

Alamusi, Ning Hu*, Jianhui Qiu, Yuan Li, Christiana Chang, Satoshi Atobe, Hisao Fukunaga, Yaolu Liu, Huiming Ning, Liangke Wu, Jinhua Li, Weifeng Yuan, Tomonori Watanabe, Cheng Yan and Yajun Zhang

Nanoscale Research Letters 2013, 8:15  doi:10.1186/1556-276X-8-15

Include


Format