Download references

Open Access

Study on nanometric cutting of germanium by molecular dynamics simulation

Min Lai, Xiaodong Zhang, Fengzhou Fang*, Yufang Wang, Min Feng and Wanhui Tian

Nanoscale Research Letters 2013, 8:13  doi:10.1186/1556-276X-8-13

Include


Format