Download references

Open Access Highly Accessed

Ferromagnetism in freestanding MoS2 nanosheets

Daqiang Gao, Mingsu Si, Jinyun Li, Jing Zhang, Zhipeng Zhang, Zhaolong Yang and Desheng Xue*

Nanoscale Research Letters 2013, 8:129  doi:10.1186/1556-276X-8-129

Include


Format