Download references

Open Access

Modulation in current density of metal/n-SiC contact by inserting Al2O3 interfacial layer

Shan Zheng, Qing-Qing Sun*, Wen Yang, Peng Zhou*, Hong-Liang Lu and David Wei Zhang

Nanoscale Research Letters 2013, 8:116  doi:10.1186/1556-276X-8-116

Include


Format