Download references

Open Access

Fabrication and properties of ZnO/GaN heterostructure nanocolumnar thin film on Si (111) substrate

Xianqi Wei*, Ranran Zhao, Minghui Shao, Xijin Xu* and Jinzhao Huang

Nanoscale Research Letters 2013, 8:112  doi:10.1186/1556-276X-8-112

Include


Format