Download references

Open Access Open Badges

Structural, electrical, and optical properties of Ti-doped ZnO films fabricated by atomic layer deposition

Zhi-Yuan Ye, Hong-Liang Lu*, Yang Geng, Yu-Zhu Gu, Zhang-Yi Xie, Yuan Zhang, Qing-Qing Sun, Shi-Jin Ding and David Wei Zhang

Nanoscale Research Letters 2013, 8:108  doi:10.1186/1556-276X-8-108

Include


Format