Download references

Open Access Open Badges

Optical and microstructural properties of ZnO/TiO2 nanolaminates prepared by atomic layer deposition

Yu-Zhu Gu, Hong-Liang Lu*, Yang Geng, Zhi-Yuan Ye, Yuan Zhang, Qing-Qing Sun, Shi-Jin Ding and David Wei Zhang

Nanoscale Research Letters 2013, 8:107  doi:10.1186/1556-276X-8-107

Include


Format