Download references

Open Access Open Badges

Single-wall carbon nanohorns inhibited activation of microglia induced by lipopolysaccharide through blocking of Sirt3

Lihong Li, Jinqian Zhang, Yang Yang, Qiang Wang, Li Gao, Yanlong Yang, Tao Chang, Xingye Zhang, Guoan Xiang, Yongmei Cao, Zujin Shi, Ming Zhao and Guodong Gao*

Nanoscale Research Letters 2013, 8:100  doi:10.1186/1556-276X-8-100

Include


Format