Open Access Highly Accessed Nano Express

Photodeposition of Ag2S on TiO2 nanorod arrays for quantum dot-sensitized solar cells

Hongwei Hu, Jianning Ding*, Shuai Zhang, Yan Li, Li Bai and Ningyi Yuan*

Nanoscale Research Letters 2013, 8:10  doi:10.1186/1556-276X-8-10

Accesses  

  • Last 30 days: 148 accesses
  • Last 365 days: 2346 accesses
  • All time: 3406 accesses