Download references

Open Access Open Badges

The structural and optical properties of GaSb/InGaAs type-II quantum dots grown on InP (100) substrate

Zhang Shuhui, Wang Lu*, Shi Zhenwu, Cui Yanxiang, Tian Haitao, Gao Huaiju, Jia Haiqiang, Wang Wenxin, Chen Hong and Zhao Liancheng*

Nanoscale Research Letters 2012, 7:87  doi:10.1186/1556-276X-7-87

Include


Format