Download references

Open Access

Development and characterization of lactoferrin nanoliposome: cellular uptake and stability

Rongfa Guan*, Jieqing Ma, Yihang Wu*, Fei Lu, Chaogeng Xiao, Han Jiang and Tianshu Kang

Nanoscale Research Letters 2012, 7:679  doi:10.1186/1556-276X-7-679

Include


Format