Download references

Open Access Open Badges

Establishment of a method to determine the magnetic particles in mouse tissues

Yifan Wu, Wuxu Zhang, Yuxia Wang*, Qian Li, Guo Gao, Na Dong, Hengyao Hu, Kan Wang, Junhua Wu, Zhongcai Gao and Daxiang Cui

Nanoscale Research Letters 2012, 7:665  doi:10.1186/1556-276X-7-665

Include


Format