Download references

Open Access Open Badges

Effects of Sn doping on the morphology and properties of Fe-doped In2O3 epitaxial films

Tie Zhou, Lin Wei, Yanru Xie, Qinghao Li, Guoxiang Hu, Yanxue Chen*, Shishen Yan, Guolei Liu, Liangmo Mei and Jun Jiao

Nanoscale Research Letters 2012, 7:661  doi:10.1186/1556-276X-7-661

Include


Format