Download references

Open Access Open Badges

Highly enhanced gas sensing in single-walled carbon nanotube-based thin-film transistor sensors by ultraviolet light irradiation

Tingting Chen, Liangming Wei*, Zhihua Zhou, Diwen Shi, Jian Wang, Jiang Zhao, Yuan Yu, Ying Wang and Yafei Zhang*

Nanoscale Research Letters 2012, 7:644  doi:10.1186/1556-276X-7-644

Include


Format