Download references

Open Access Open Badges

Electron transport in a GaPSb film

Shun-Tsung Lo, Hung En Lin, Shu-Wei Wang, Huang-De Lin, Yu-Chung Chin, Hao-Hsiung Lin*, Jheng-Cyuan Lin and Chi-Te Liang*

Nanoscale Research Letters 2012, 7:640  doi:10.1186/1556-276X-7-640

Include


Format