Download references

Open Access

g-B3N3C: a novel two-dimensional graphite-like material

Jinyun Li, Daqiang Gao, Xiaoning Niu, Mingsu Si* and Desheng Xue*

Nanoscale Research Letters 2012, 7:624  doi:10.1186/1556-276X-7-624

Include


Format