Download references

Open Access Open Badges

Well-width dependence of the emission linewidth in ZnO/MgZnO quantum wells

Xue-Qin Lv, Jiang-Yong Zhang, Lei-Ying Ying, Wen-Jie Liu, Xiao-Long Hu, Bao-Ping Zhang*, Zhi-Ren Qiu, Shigeyuki Kuboya and Kentaro Onabe

Nanoscale Research Letters 2012, 7:605  doi:10.1186/1556-276X-7-605

Include


Format