Download references

Open Access

A flexible nanobrush pad for the chemical mechanical planarization of Cu/ultra-low-к materials

Guiquan Han, Yuhong Liu, Xinchun Lu and Jianbin Luo*

Nanoscale Research Letters 2012, 7:603  doi:10.1186/1556-276X-7-603

Include


Format