Download references

Open Access Open Badges

Quantitative study of GaAs nanowires catalyzed by Au film of different thicknesses

Hong-yi Xu, Ya-nan Guo, Wen Sun, Zhi-ming Liao, Timothy Burgess, Hao-feng Lu, Qiang Gao, Hark Hoe Tan, Chennupati Jagadish and Jin Zou*

Nanoscale Research Letters 2012, 7:589  doi:10.1186/1556-276X-7-589

Include


Format