Download references

Open Access Open Badges

Controllable fabrication of PS/Ag core-shell-shaped nanostructures

Chunjing Zhang, Xianfang Zhu*, Haixia Li, Imran Khan, Muhammad Imran, Lianzhou Wang, Jianjun Bao and Xuan Cheng

Nanoscale Research Letters 2012, 7:580  doi:10.1186/1556-276X-7-580

Include


Format