Download references

Open Access Open Badges

Effect of TiO2 nanotubes with TiCl4 treatment on the photoelectrode of dye-sensitized solar cells

Teen-Hang Meen*, Yi-Ting Jhuo, Shi-Mian Chao, Nung-Yi Lin, Liang-Wen Ji, Jenn-Kai Tsai, Tien-Chuan Wu, Wen-Ray Chen, Walter Water and Chien-Jung Huang

Nanoscale Research Letters 2012, 7:579  doi:10.1186/1556-276X-7-579

Include


Format