Download references

Open Access

Terahertz plasmon and surface-plasmon modes in hollow nanospheres

Yiming Xiao, Wen Xu*, Yaya Zhang and Jiaguang Hu

Nanoscale Research Letters 2012, 7:578  doi:10.1186/1556-276X-7-578

Include


Format