Download references

Open Access Highly Accessed Open Badges

Resistive switching of Au/ZnO/Au resistive memory: an in situ observation of conductive bridge formation

Chung-Nan Peng, Chun-Wen Wang, Tsung-Cheng Chan, Wen-Yuan Chang, Yi-Chung Wang, Hung-Wei Tsai, Wen-Wei Wu, Lih-Juann Chen and Yu-Lun Chueh*

Nanoscale Research Letters 2012, 7:559  doi:10.1186/1556-276X-7-559

Include


Format