Download references

Open Access Open Badges

Hemopexin as biomarkers for analyzing the biological responses associated with exposure to silica nanoparticles

Kazuma Higashisaka, Yasuo Yoshioka*, Kohei Yamashita, Yuki Morishita, Huiyan Pan, Toshinobu Ogura, Takashi Nagano, Akiyoshi Kunieda, Kazuya Nagano, Yasuhiro Abe, Haruhiko Kamada, Shin-ichi Tsunoda, Hiromi Nabeshi, Tomoaki Yoshikawa and Yasuo Tsutsumi*

Nanoscale Research Letters 2012, 7:555  doi:10.1186/1556-276X-7-555

Include


Format