Open Access Highly Accessed Nano Express

Three-dimensional AlZnO/Al2O3/AlZnO nanocapacitor arrays on Si substrate for energy storage

Lian-Jie Li, Bao Zhu, Shi-Jin Ding*, Hong-Liang Lu, Qing-Qing Sun, Anquan Jiang, David Wei Zhang and Chunxiang Zhu

Nanoscale Research Letters 2012, 7:544  doi:10.1186/1556-276X-7-544

Accesses  

  • Last 30 days: 87 accesses
  • Last 365 days: 2277 accesses
  • All time: 2877 accesses