Download references

Open Access Highly Accessed Open Badges

Synthesis of dumbbell-like ZnO microcrystals via a simple solution route

Zhenqing Hou, Yixiao Wang, Lihua Shen, Hao Guo, Gongxin Wang, Yang Li, Shuifan Zhou, Qiqing Zhang* and Qian Jiang*

Nanoscale Research Letters 2012, 7:507  doi:10.1186/1556-276X-7-507

Include


Format