Download references

Open Access

Enhanced giant magnetoimpedance in heterogeneous nanobrush

Yi Zhang, Congpu Mu, Caiqin Luo, Juan Dong, Qingfang Liu and Jianbo Wang*

Nanoscale Research Letters 2012, 7:506  doi:10.1186/1556-276X-7-506

Include


Format