Open Access Nano Express

Can misfit dislocations be located above the interface of InAs/GaAs (001) epitaxial quantum dots?

Zi-Bin Chen, Wen Lei, Bin Chen, Yan-Bo Wang, Xiao-Zhou Liao*, Hoe H Tan, Jin Zou, Simon P Ringer and Chennupati Jagadish

Nanoscale Research Letters 2012, 7:486  doi:10.1186/1556-276X-7-486

Accesses  

  • Last 30 days: 93 accesses
  • Last 365 days: 745 accesses
  • All time: 1350 accesses