Download references

Open Access Open Badges

Spontaneous formation of graphene-like stripes on high-index diamond C(331) surface

Maojie Xu, Yaozhong Zhang, Jing Zhang, Jiyun Lu, Bingjian Qian, Dejiong Lu, Yafei Zhang*, Liang Wang, Xiaoshuang Chen and Hidemi Shigekawa

Nanoscale Research Letters 2012, 7:460  doi:10.1186/1556-276X-7-460

Include


Format