Download references

Open Access

Doping of vanadium to nanocrystalline diamond films by hot filament chemical vapor deposition

Yaozhong Zhang, Liying Zhang, Jiang Zhao, Liang Wang, Gang Zhao and Yafei Zhang*

Nanoscale Research Letters 2012, 7:441  doi:10.1186/1556-276X-7-441

Include


Format