Download references

Open Access

Cytotoxic effects of ZnO hierarchical architectures on RSC96 Schwann cells

Yixia Yin, Qiang Lin, Haiming Sun, Dan Chen, Qingzhi Wu*, Xiaohui Chen* and Shipu Li

Nanoscale Research Letters 2012, 7:439  doi:10.1186/1556-276X-7-439

Include


Format