Download references

Open Access Open Badges

Sputter-prepared (001) BiFeO3 thin films with ferromagnetic L10-FePt(001) electrode on glass substrates

Huang-Wei Chang*, Fu-Te Yuan, Chih-Wei Shih, Ching-Shun Ku, Ping-Han Chen, Chang-Ren Wang, Wen-Cheng Chang, Shien-Uang Jen and Hsin-Yi Lee

Nanoscale Research Letters 2012, 7:435  doi:10.1186/1556-276X-7-435

Include


Format