Download references

Open Access Open Badges

Growth and characterization of ZnO/ZnTe core/shell nanowire arrays on transparent conducting oxide glass substrates

YuWei Lin, Wei-Jen Chen, Jiun You Lu, Yuan Huei Chang*, Chi-Te Liang*, Yang Fang Chen and Jing-Yu Lu

Nanoscale Research Letters 2012, 7:401  doi:10.1186/1556-276X-7-401

Include


Format